سایز نمودن کابل ها و انتخاب مسیر مناسب

سایز نمودن کابل ها و انتخاب مسیر مناسب

در دست طراحی می باشد …