استانداردها

استاندارد IPS 1393

لینک فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. لطفا از قسمت ورود کاربران وارد شوید یا ثبت نام کنید

استاندارد روشنایی

استاندارد درجه حفاظت

استاندارد تابلوهای فشار ضعیف

استاندارد (IEC 60439-1 (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Type-tested assemblies

استاندارد (IEC 60947-1 (Low-voltage switchgear and controlgear–General rules

استاندارد (IEC 60947-2 (Low-voltage switchgear and controlgear–Circuit Breakers

استانداردIEC 60947-3 (Low-voltage switchgear and controlgear–Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units)

استاندارد (IEC 60947-4-1 (Low-voltage switchgear and controlgear–Contactors and motor starters-Electromechanical

استاندارد(IEC 60947-4-2 (Low-voltage switchgear and controlgear–Contactors and motor starters-AC semiconductors

استاندارد IEC 60947-5-1 (Low-voltage switchgear and controlgear–Control circuit devices and switching elements–Electromechanical)

استاندارد IEC 60947-5-2 (Low-voltage switchgear and controlgear–Control circuit devices and switching elements–Proximity switches)

استاندارد IEC 60947-5-3 (Low-voltage switchgear and controlgear–Control circuit devices and switching elements–Requirements for Proximity switches)

استاندارد IEC 60947-5-4 (Low-voltage switchgear and controlgear–Control circuit devices and switching elements–Method of assessing the performance of low energy contacts)

استاندارد IEC 60947-6-1 (Low-voltage switchgear and controlgear–Multiple function equipment-Transfer switching equipment)

استاندارد (IEC 60947-6-2 (Low-voltage switchgear and controlgear–Control and protective switching devices